พุทธอุทยานวัดป่าดงไร่ วัดสันติวนาราม (วัดป่าดงไร่) บ้านเชียง ต.บ้านเชียง อ.หนองหาน จ.อุดรธานี

พระอุโบสถกลางน้ำทรงดอกบัว หนึ่งเดียวในสยาม

ดอกบัวกับพุทธศาสนา เป็นสิ่งที่เราชาวพุทธจะคุ้นเคยมาก ไม่ว่าเราเราจะไปวัดในประเพณีใดๆก็ตาม มักจะเห็นดอกบัวหลากสี เป็นส่วนหนึ่งของสิ่งบูชาคู่กับธูปเทียน เพราะดอกบัว คือสัญญลักษณ์สำคัญอีกหนึ่งอย่างของพุทธศาสนาของไทย ซึ่งมีองค์ประกอบหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และวิถีของประชาชน มาช้านาน

แม้ว่าดอกบัวจะมีชาติกำเนิดเกิดจากโคลนตม แต่เมื่อเติบโตในที่สุดเมื่อได้รับแสงจากดวงอาทิตย์เมื่อโผล่พ้นน้ำแล้ว กลีบดอกที่เคยจมอยู่ใต้ดิน กลับมีคววามสะอาด ไร้สิ่งปนเปื้อน

พุทธอุทยานวัดป่าดงไร่  วัดสันติวนาราม

ความเป็นมาประวัติการสร้างอุโบสถรูปดอกบัว พระครูพิศาลธรรมภาณี อดีตเจ้าอาวาส วัดสันติวนาราม

ประวัติการสร้างอุโบสถรูปดอกบัว เมื่อหลายสิบปีก่อนข้าพเจ้า (พระครูพิศาลธรรมภาณี) และพระอาจารย์มหาบางเขมานันโทได้นำคณะจาริกแสวงบุญในประเทศอินเดีย ๑๐ กว่าวันแล้วมาทางเดลี่เมืองหลวงอินเดียได้ไปแวะชมสถานที่แสดงมหาสติปัฏฐานสูตรแล้วไปชมวัดดอกบัว (LOTUS TEMPLE) ของศาสนาบาร์ไฮซึ่งอยู่ไม่ห่างกันเท่าไรขณะที่เดินชมอยู่นั้นพระอาจารย์ ดร. มหาบางได้ปรารภขึ้นว่าพวกนี้เขาเอาสัญลักษณ์ของพระพุทธเจ้าของพระพุทธศาสนามาทำเป็นโบสถ์เพื่อดึงดูดชาวพุทธให้เข้ามานับถือศาสนาของเขาแบบนี้มันต้องเอาคืนมาเป็นของชาวพุทธให้ได้คำพูดแบบเปรย ๆ ทำนองบ่นและปรารภนี่แหละทำให้ทำข้าพเจ้าคิดขึ้นทันที่ว่า (แบบนี้ต้องเอาคืนให้ได้เพราะดอกบัวเป็นสัญลักษณ์ของพระพุทธศาสนา)

วัดสันติวนาราม (วัดป่าดงไร่)

พระพุทธเจ้าประสูติออกมาก็มีดอกบัวมารองรับเวลาเดินไปเจ็ดก้าวเปล่งอภิสวาจาก็มีดอกบัวเจ็ดดอกออกมารองรับด้วยเหตุนี้เวลาพระพุทธเจ้าจะตัดสินพระทัยแสดงธรรมก็ทรงเห็นอุปนิสัยของสัตว์เหมือนดอกบัว ๔ เหล่า เวลาชาวพุทธไหว้พระสักการบูชาสถานที่สำคัญในทางพระพุทธศาสนาก็ใช้ดอกบัวเป็นเครื่องบูชาเพราะถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของพุทธศาสนาเมื่อคิดได้ดังนี้จึงรีบถ่ายภาพทุกแง่ทุกมุมของโบสถ์รูปดอกบัวเพราะของเขาใหญ่มากจุคน ได้ประมาณหนึ่งพันคนเป็นอาคารขนาดใหญ่โตมโหฬารสร้างหมดหลายร้อยล้านดูข้างนอกสวยมาก แต่ข้างในไม่ค่อยสวยเป็นโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กหยาบ ๆ ไม่สวยงามเหมือนด้านนอกเราจึงย่อส่วนมาจากบรรจุคนได้เป็นพันคน ก็เหลือเพียงร้อยคนจะทำให้สวยทั้งข้างนอกและข้างในด้านนอกติดหินอ่อนสีขาวสั่งจากต่างประเทศสวยกว่าหินอินเดียส่วนภายในจะมีเพดานทำเป็นรูปธรรมจักรขนาดใหญ่มีลวดลายสีทองซึ่งของเขาจะไม่มีฝ้าเพดานปล่อยไว้โล่ง ๆ เลยไม่สวยนอกจากนั้นของเราจะประดังโดยโคมไฟหลากชนิดสวยงามฝาผนังด้านในเป็นภาพเขียนพุทธประวัติที่สวยงามแปลกตาไม่เหมือนที่เราเคยเห็นมีประตูแปดช่องติดกระจกหลากสีมีลวดลายสวยงามพระประธานในอุโบสถ เป็นพระสารนาถปางแสดงปฐมเทศนาที่สวยที่สุดในโลก

พุทธอุทยานวัดป่าดงไร่

วัตถุประสงค์ในการก่อสร้างโครงการพุทธอุทยานบ้านเชียงมีดังนี้เพื่อเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมของพระภิกษุสามเณรอุบาสกและอุบาสิกาตลอดทั้งประชาชนทั่วไปจะเน้นการปฏิบัติธรรมอยู่ในป่าเหมือนดังเช่นสมัยครั้งพุทธกาลเพื่อเป็นสถานที่บำเพ็ญบุญกุศลของประชาชนทั่วไปเพื่อเป็นการรักษาป่าไม้ไว้ให้อุดมสมบูรณ์เพื่อเป็นทรัพยากรทางธรรมชาติของแผ่นดินเพื่อเป็นที่ศึกษาเรียนรู้พืชพันธุ์ไม้ตลอดทั้งยาสมุนไพรชนิดต่างๆเพื่อเป็นเขตอภัยทานแก่สัตว์บกสัตว์น้ำและสัตว์ป่าทุกชนิดเพื่อเป็นที่ศึกษาเรียนรู้สัตว์ประเภทต่างๆเช่นสัตว์บกสัตว์น้ำเป็นต้นเพื่อเป็นสถานที่ประกอบอาชีพส่งเสริมราย ได้แก่ ประชาชนทั่วไปเช่นโครงการเพาะเห็ดเป็นต้น

พุทธอุทยานวัดป่าดงไร่

แนวคิดแนวปฏิบัติของวัดสันติวนารามท่านเป็นผู้ริเริ่มบุกเบิกการสร้างวัดสันติวนารามให้เป็นที่ปฏิบัติธรรมให้กับพุทธศาสนิกชนตั้งแต่เด็กผู้ใหญ่ของพระภิกษุสามเณรอุบาสกอุบาสิกาปลูกฝังอบรมบ่มนิสัยกับเยาวชนโดยจัดพระภิกษุไปสอนที่โรงเรียนต่างๆใกล้วัดตามหลักสูตรการเรียนการสอนวิชาพระพุทธศาสนาส่วนใหญ่จะเป็นโรงเรียนประถมศึกษาจัดอบรมเข้าค่าย ๓ วัน ๒ คืนโดยมีหลักสูตรการเข้าค่ายปฏิบัติธรรมได้ฝึกถิริยามารยาทและการนั่งสมาธิเดินจงกรมสวดมนต์ไหว้พระ ( ปีละ ๒๐-๓๐ โรงเรียนตามที่โรงเรียนขอมา )

พุทธอุทยานวัดป่าดงไร่

ประสบการณ์การศึกษาและปฎิบัติธรรมของพระครูพิศาลธรรมภาณี

  • ประสบการณ์การศึกษาและปฏิบัติธรรม พ.ศ. ๒๕๐๕-๒๕๐๔ ศึกษาและปฏิบัติธรรมที่วัดศรีชมชื่นอ. เมืองหนองคาย 
  • พ.ศ. ๒๕๐๔ ศึกษาและปฏิบัติธรรมที่ประเทศลาวคือวัดมหาพุทธวงศ์ษาป่าหลวงหรือวัดโศกป่าหลวงซึ่งมีพระมหาปานอานนโทเป็นอาจารย์สอน 
  • พ.ศ. ๒๕๐๙ ศึกษาและปฏิบัติธรรมที่วัดเนินพระเนาว์วนาราม 
  • พ.ศ. ๒๕๑๐-๒๕๑๒ ศึกษาและปฏิบัติธรรมกับพระธรรมโกศาจารย์ (พุทธทาสภิกขุ) ที่สวนโมกขพลารามตำบลเสม็ดอำเภอไชยาจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
  • พ.ศ. ๒๕๑๒ ศึกษาและปฏิบัติธรรมกับพระพรหมังคลาจารย์ (ปัญญานันทภิกขุ) ที่วัดชลประทานรังสฤษดิ์จังหวัดนนทบุรี 
  • พ.ศ. ๒๕๑๕-๒๕๑๗ ศึกษาปฏิบัติธรรมที่วัดพระบาทบัวบกอำเภอบ้านผือจ. อุดรธานี
  • พ.ศ. ๒๕๑๔-๒๕๓๕ ศึกษาปฏิบัติธรรมเผยแผ่ธรรมที่วัดป่าเลไลยก์บ้านเชียงอำเภอหนองหานจ. อุดรธานี
  • พ.ศ. ๒๕๒๔ ศึกษาและปฏิบัติธรรมกับสมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจอาสามหาเถร) วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎีกรุงเทพมหานคร
  • พ.ศ. ๒๕๓๕-ปัจจุบันศึกษาปฏิบัติธรรมเผยแผ่ธรรมที่วัดสันติวนาราม (วัดป่าดงไร่) บ้านเชียงอำเภอหนองหานจ. อุดรธานี

ท่านมรณภาพไปเมื่อเวลา 03.00 น. ของวันที่ 24 กันยายน 2554 ณ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ จ.ขอนแก่น ด้วยโรคหัวใจขาดเลือด

อุโบสถกลางน้ำรูปดอกบัว บนสระขนาดใหญ่ของวัดป่าดงไร่ เชื่อมกับฝั่งโดยมีสะพานสีขาวทอดยาวสู่พระอุโบสถ บรรยากาศโดยรอบ สงบ เงียบ เหมาะแก่การนั่งสมาธิวิปัสสนาเป็นอย่างยิ่ง

รอบหนองน้ำที่มีขนาดราว 100 ไร่ จะมีกุฎิที่พักสงฆ์รอบๆ ตอนเช้าและเย็น จะเห็นฝูงนกจำนวนมากบินวน บ้างก็จะทำรังอยู่ที่นี่เลย บริวณวัดที่อยู่กลางป่า ด้วยเนื้อที่ 1,350 ไร่ เป็นป่าส่วนใหญ่คือ 1,000 ไร่ ทำให้ที่นี่เหมาะสมสำหรับการบำเพ็ญภาวนาเป็นอย่างนัก

พุทธอุทยานวัดป่าดงไร่
พุทธอุทยานวัดป่าดงไร่
วัดป่าดงไร่
พุทธอุทยานวัดป่าดงไร่
พุทธอุทยานวัดป่าดงไร่
พุทธอุทยานวัดป่าดงไร่

รถตู้วีไอพีปี 2565 นำเที่ยวอุดรธานี
หนองคาย 10 ที่นั่งให้เช่าพร้อมคนขับที่เวป pantip ให้ความไว้วางใจใช้บริการ ให้เช่าเหมาพร้อมคนขับ พาท่องเที่ยวในสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดอุดรธานี เที่ยวอุดรวันเดียวก็เที่ยวได้ ตามรอยเวปไซด์ pantip ปี 2018 ที่มีรีวิวไว้ทุกโปรแกรม ชนิดกางแผนที่เที่ยวเลยทีเดียว

รถตู้อุดรธานีให้เช่า
รถตู้อุดรธานีให้เช่า
รถตู้อุดรธานี
รถตู้อุดรธานี