ศาลเจ้าปู่ย่า ศูนย์วัฒนธรรมไทย-จีน อุดรธานี

ศาลปู่ย้าอุดรธานี

เคล็ดลับการกราบไหว้ขอพร

เคล็ดลับการกราบไหว้ขอพรนอกจากการกราบไหว้ด้วยธูป 30 ดอกแล้วการกราบไหว้ศาลเจ้าปู่ย่าต้องถวายส้ม 4 ลูก
พอกราบไหว้ครบทั้ง 6 จุดแล้ว ให้เดินไปที่สะพาน 9 เลี้ยวเชื่อกันว่าเป็นจุดเชื่อมต่อโลกมนุษย์กับสวรรค์และสวรรค์จะรับรู้ว่าขอพรอะไรไป
เสร็จแล้วก็มากราบลาที่ศาลเจ้าปู่-ย่าพร้อมเอาส้มกลับบ้านด้วย 2 ลูก
ศาลปู่ย่าอุดรธานี

           นับตั้งแต่วันที่เริ่มมีศาลเจ้าปู่ย่ามาถึงปัจจุบันสายธารแห่งความศรัทธาของมหาชนในจังหวัดอุดรธานีพื้นที่ใกล้เคียงและชาวต่างประเทศต่างพากันมากราบไหว้สักการบูชาขอพรจากองค์เจ้าปู่เจ้าย่าเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องกันทุกๆปีอันเป็นประโยชน์แก่บ้านเมือง

        ศาลเจ้าปู่-ย่านี้เป็นศูนย์กลางยึดเหนี่ยวของชาวอุดรธานีและพื้นที่ใกล้เคียงหล่อหลอมกันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันแน่นแฟ้นมากขึ้นและเป็นจุดศูนย์รวมใจของชาวเมืองอุดรธานีก่อให้เกิดแต่ความรักความสามัคคีปรองดองฉันท์พี่-น้องทุกๆเชื้อชาติและยังให้ความเจริญรุ่งเรืองความมั่งคั่งประโยชน์สุขของส่วนรวมมากขึ้นเป็นลำดับ

         โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปีพ. ศ. 2492 2493 ด้วยบารมีองค์เจ้าปู่-ย่าและพลังศรัทธาที่หล่อหลอมจนเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันกลุ่มพ่อค้าชาวเมืองอุดรธานีจึงได้เริ่มก่อตั้งคณะกรรมการศาลเจ้าปู่-ย่าขึ้นมาเพื่อทำหน้าที่ปรับปรุงบูรณะและพัฒนาศาลเจ้าปู่-ย่าเพื่อจัดการสิ่งอำนวยความสะดวกในงานพิธีกราบไหว้เทศกาลต่างๆ

         โดยมีการคัดเลือกคณะกรรมการขึ้นในเดือนธันวาคมของทุกปีมีระยะเวลาทำงานชุดละ 1 ปีและทุกวันที่ 1-10 ธันวาคมที่คณะกรรมการจัดจัดให้มีการไหว้ (เซียซึ่งโจัย) และมีการแสดงงิ้วให้มุ่งเถ่ากงมุ่งเก่าม่าได้ชมทุกปีซึ่งตรงกับงานประประจำปีทุ่งศรีเมืองอุดรธานีคณะกรรมการฯและชาวเมืองได้ร่วมใจอัญเชิญเจ้าปู่-ย่า (ทุ่งเถ่ากงมุ่งเก่าม่าพุกนิ้ว) เที่ยวชมเมืองโดยจัดริ้วขบวนแห่ที่ยิ่งใหญ่มโหฬารงดงามตระการตาอันประกอบด้วยแฟคณะสิงโตคณะมังกรคณะเองกอคณะหล่อโกวฮวยน้าและริ้วขบวนธงในวันที่ 25 ธันวาคมชาวเมืองต่างพร้อมใจกันตั้งโต๊ะบูชาองค์เจ้าปู่ปู่เจ้าย่าที่หน้าร้านตามที่เส้นเส้นทางขบวนแห่ผ่านเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ครอบครัวและความเจริญรุ่งเรืองของกิจการ

จุดไหว้ที่ 1

จุดไหว้ที่ 1ศาลปู่ย่าอุดรธานี

           สำหรับการบูชา (ที่กง) ทีที่แปบ้อหรือเทพยดาฟ้าดินนั้นชาวจีนมีความเชื่อถือว่าเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับโลกมนุษย์มาก่อนสิ่งอื่นสิ่งใดมีความเชื่อเรื่องชีวิตหลังความตายเชื่อว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์และดวงวิญญาณของบรรพบุรุษจะไปสถิตอยู่เบื้องบนสวรรค์
เมื่อสักการบูชาแล้วจะดลบัลดาลความร่มเย็นเป็นสุขบันดาลความอุดมสมบูรณ์การสักการบูชา

(ทีกง)ที่ตีแป้บ้อถือเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อดวงวิญญาณของบรรพบุรุษด้วยบ้างก็มีความเชื่อว่าในเวลาที่เราอยู่นอกเคหสถาน (ทีกง) ทีที่แปบ้อหรือเทพยดาฟ้าดินนี้เป็นผู้ปกป้องคุ้มครองให้ปลอดภัยจากภัยพิบัติทั้งหลายทั้งปวงให้กับผู้ที่บูชาสำหรับคนไทยก็มีความเชื่อในเรื่องของบวงสรวงเทพยดาฟ้าดินเนื่องจากเป็นสังคมกสิกรรมเกี่ยวข้องกับดินฟ้าอากาศ

จึงมีความเชื่อกันว่าการบวงสรวงเทพยดาฟ้าดินการสักการบูชาเทพต่างๆที่เกี่ยวกับดินน้ำลมไฟจะสามารถบันดาลความอุดมสมบูรณ์ของพืชพันธุ์ธัญญาหารและความร่มเย็นเป็นสุขซึ่งก็เป็นแนวคิดทางพุทธศาสนาที่สอดคล้องกัน

จุดไหว้ที่ 2

ศาลปู่ย้าอุดรธานี

        สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สองคือ จึงเถ่ากงม่า หรือเรียกเป็นภาษาไทยว่าเจ้าปู่เจ้าย่าสร้างในกรรมการสมัยที่ 41 (พ. ศ. 2534) โดยภายในศาลจะมีรูปองค์เจ้าปู่เจ้าย่าอยู่ภายใน ชาวอุดรธานีส่วนใหญ่จะมากราบไหว้เพื่อขอพรในความสิริมงคลอยู่เสมอในความเชื่อเรื่องความศักดิ์สิทธิ์ได้ชื่อว่ามีความศักดิ์สิทธิ์มากขอสิ่งใดมักสมปรารถนาตามที่ขออยู่เสมอ

จุดไหว้ที่ 3

       สิ่งศักดิ์สิทธิ์แห่งที่สามคียศาลเจ้าพ่อหนองบัวเนื่องจากที่ตั้งของศาลเจ้าปู่ย่าตั้งอยู่ริมสวนสาธารณะหนองบัวในปัจจุบันมีการสร้างสวนสาธารณะหนองบัวได้มีการอัญเชิญเจ้าพ่อหนองบัวมาสถิตย์อยู่ภายในศาลเจ้าแห่งนี้ด้วย ความเชี่อตั้งแต่ก่อตั้งศาลเจ้าปู่ย่าขึ้นใหม่ๆ

จุดไหว้ที่ 4

ศาลปู่ย่าอุดรธานี

จุดไหว้ที่ 4 ยิ่งศักดิ์สิทธิ์แห่งที่สี่คือที่ ตี้จู่เอี้ย ภาษาไทยคือเจ้าที่เจ้าทางซึ่งเป็นศักดิ์สิทธิ์ที่คอยปกปักรักษาดูแลปกปักรักษาสถานที่นั้นๆได้แก่บริเวณศาลเจ้าปู่ย่า) และบริเวณหนองบัวโดยรอบทั้งหม

จุดไหว้ที่ 5

         สิ่งศักดิ์สิทธิ์แห่งที่ห้าคือพระสังกัจจายน์ซึ่งได้ขุดพบใต้ต้นไทรในบริเวณศาลเจ้าปู่ย่าเมื่อพ. ศ. 2530 (คณะกรรมการสมัยที่ 37) พระสังกัจจายน์ (หมีเล่อฝอ)“ พระสังกัจจายน์” หรือ“ หมีเล่อฝอ (3)) “หรือที่นิยมเรียกกันว่า“ พระสังกัจจายน์โพธิสัตว์” เป็นคำเรียกกันทางพุทธศาสนาฝ่ายมหายานซึ่งเป็นองค์เดียวกันกับคำเรียกทางพุทธศาสนาฝ่านหินยานคือ“ พระอาริย์” (พระศรีอารยเมตไตรย)

อันเป็นคติความเชื่อทางพุทธศาสนาที่หมายถึงพระพุทธเจ้าองค์ใหม่ที่จะบังเกิดมาในอนาคตกาล ณ เวลานั้นเชื่อกันว่าสันติสุขอันแท้จริงจะบังเกิดขึ้นแก่มวลมนุษยชาติรูปลักษณะของพระสังกัจจายน์ (พระศรีอาริย์)

ตามแบบคติแบบจีนนั้นจะเป็นพระพุทธรูปที่มีลักษณะอ้วนพลุ้ยเปลือยอกมีใบหน้าที่สดชื่นร่าเริงสีหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสและมักหัวเราะเริงร่าอยู่เสมอสองหูยาวจรดบ่ามักเห็นท่านในลักษณะท่าทางนั่งอย่างสบายอารมณ์และปรากฏรูปเด็ก ๆ วิ่งรายล้อมอยู่รอบตัวพระสังกัจจายน์เด็ก ๆ ที่ปีนป่ายอยู่รอบตัวท่านจะต้องเป็นเด็กผู้ชายจำนวน 5 คนเด็กชายคนเป็นความหมายแฝงที่หมายถึง“ อู่ฟู”  หรือความสุข 5 ประการ

 

จุดไหว้ที่ 6

สิ่งศักดิ์สิทธิ์แห่งที่หกคือนั่งง่วนส่วยเป็นองค์เทพที่เชี่ยวชาญในการปราชญ์เป็นอย่างยิ่งเป็นที่นิยมสักการะของนักเรียนนักศึกษาในการไปสมัครสอบครั้งสำคัญแต่ละครั้ง

นอกจากความโดดเด่นของสถานที่ที่สวยงามและความศักดิ์สิทธิ์ขององค์เจ้าปู่เจ้าย่าแล้วทางคณะกรรมการของที่นี่ยังได้จัดให้มีคณะมังกรทองคณะเอ็งกอคณะหล่อโก้วและคณะการแสดงต่างๆเพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมจีนที่สวยงามไว้ให้ดำรงอยู่เพื่อที่จะให้ลูกๆหลานๆชาวอุดรได้สืบทอดประเพณีที่ดีงามเหล่านี้สืบต่อไปซึ่งประชาชนชาวจังหวัดอุดรธานีจะได้เห็นการแสดงเหล่านี้เป็นประจำทุกๆปีในงานประจำปีทุ่งศรีเมืองและในช่วงประเพณีตรุษจีนของจังหวัดอุดรธานี

“ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ขึ้นอยู่กับความใกล้ชิดของประชาชน ความใกล้ชิดของประชาชน ขึ้นอยู่กับความเข้าใจระหว่างกัน”

ศาลปู่ย่าอุดรธานี
ศาลปู่ย่าอุดรธานี
ศาลปู่ย่าอุดรธานี

ไทยจีน ไม่ใช่ใครอื่นไกล แต่เป็นพี่น้องกัน

ศาลปู่ย่าอุดรธานี

         วัฒนธรรมของสองประเทศมีส่วนคล้ายคลึงกัน คนไทยกับคนจีนจึงมีความเข้าใจอันดีต่อกัน และไปมาหาสู่กันตลอดเวลา นับจากอดีตมีคนจีนอพยพเข้ามาอยู่ในเมืองไทยเป็นจำนวนมาก ผ่านจากรุ่นสู่รุ่น จนปัจจุบันกลายเป็นคนไทยอย่างเต็มตัว ซึ่งไม่ได้มีการแบ่งแยกเชื้อชาติออกจากกันอย่างเด่นชัดเหมือนในบางประเทศ

ศาลปู่ย่าอุดรธานี

รถตู้อุดรธานีให้เช่า

ทีมงานรถตู้อุดรธานีให้เช่าพร้อมคนขับ เน้นบริการ ซื่อสัตย์

วันละ 1,800 บาทไม่รวมน้ำมันไม่มีชาร์จ ไม่ต้องจ่ายอะไรเพิ่ม

ทำงาน 06.00-20.00 น.ทุกวัน ชำนาญเส้นทาง เที่ยวได้สะใจ

ไม่แพงครับ ไปตั้งหลายคน หารออกมาคนละไม่กี่บาทต่อวัน

รักอาชีพบริการตรงต่อเวลา และพร้อมให้บริการ

5/5

แนะนำโปรแกรมท่องเที่ยวอุดรธานี คำชะโนด วัดป่าภูก้อน ทะเลบัวแดง ภูฝอยลม วัดป่าบ้านตาด

ศึกษาดูงาน ท่องเที่ยวทัศนศึกษา

เที่ยวอีสานหนองคาย บึงกาฬ สกลนคร สกลนคร นครพนม

เที่ยวภูเรือ ด่านซ้าย เชียงคาน เลย แนะนำโปรแกรม

ดูแลลูกค้าในวัยซนคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยาย เหมือนครอบครัวเดียวกัน

5/5
Van for rent Udon Thani
รถตู้ให้เช่าอุดรธานี
รถตู้อุดรธานี
Van for rent Udon Thani
Call Now Buttonโทรหาเราตอนนี้ รับสิทธิพิเศษ