ศาลเจ้าปู่ย่า ศูนย์วัฒนธรรมไทย-จีน อุดรธานี

ศาลปู่ย้าอุดรธานี

เคล็ดลับการกราบไหว้ขอพร

เคล็ดลับการกราบไหว้ขอพรนอกจากการกราบไหว้ด้วยธูป 30 ดอกแล้วการกราบไหว้ศาลเจ้าปู่ย่าต้องถวายส้ม 4 ลูก
พอกราบไหว้ครบทั้ง 6 จุดแล้ว ให้เดินไปที่สะพาน 9 เลี้ยวเชื่อกันว่าเป็นจุดเชื่อมต่อโลกมนุษย์กับสวรรค์และสวรรค์จะรับรู้ว่าขอพรอะไรไป
เสร็จแล้วก็มากราบลาที่ศาลเจ้าปู่-ย่าพร้อมเอาส้มกลับบ้านด้วย 2 ลูก
ศาลปู่ย่าอุดรธานี
           นับตั้งแต่วันที่เริ่มมีศาลเจ้าปู่ย่ามาถึงปัจจุบันสายธารแห่งความศรัทธาของมหาชนในจังหวัดอุดรธานีพื้นที่ใกล้เคียงและชาวต่างประเทศต่างพากันมากราบไหว้สักการบูชาขอพรจากองค์เจ้าปู่เจ้าย่าเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องกันทุกๆปีอันเป็นประโยชน์แก่บ้านเมือง         ศาลเจ้าปู่-ย่านี้เป็นศูนย์กลางยึดเหนี่ยวของชาวอุดรธานีและพื้นที่ใกล้เคียงหล่อหลอมกันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันแน่นแฟ้นมากขึ้นและเป็นจุดศูนย์รวมใจของชาวเมืองอุดรธานีก่อให้เกิดแต่ความรักความสามัคคีปรองดองฉันท์พี่-น้องทุกๆเชื้อชาติและยังให้ความเจริญรุ่งเรืองความมั่งคั่งประโยชน์สุขของส่วนรวมมากขึ้นเป็นลำดับ          โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปีพ. ศ. 2492 2493 ด้วยบารมีองค์เจ้าปู่-ย่าและพลังศรัทธาที่หล่อหลอมจนเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันกลุ่มพ่อค้าชาวเมืองอุดรธานีจึงได้เริ่มก่อตั้งคณะกรรมการศาลเจ้าปู่-ย่าขึ้นมาเพื่อทำหน้าที่ปรับปรุงบูรณะและพัฒนาศาลเจ้าปู่-ย่าเพื่อจัดการสิ่งอำนวยความสะดวกในงานพิธีกราบไหว้เทศกาลต่างๆ
โดยมีการคัดเลือกคณะกรรมการขึ้นในเดือนธันวาคมของทุกปีมีระยะเวลาทำงานชุดละ 1 ปีและทุกวันที่ 1-10 ธันวาคมที่คณะกรรมการจัดจัดให้มีการไหว้ (เซียซึ่งโจัย) และมีการแสดงงิ้วให้มุ่งเถ่ากงมุ่งเก่าม่าได้ชมทุกปีซึ่งตรงกับงานประประจำปีทุ่งศรีเมืองอุดรธานีคณะกรรมการฯและชาวเมืองได้ร่วมใจอัญเชิญเจ้าปู่-ย่า (ทุ่งเถ่ากงมุ่งเก่าม่าพุกนิ้ว) เที่ยวชมเมืองโดยจัดริ้วขบวนแห่ที่ยิ่งใหญ่มโหฬารงดงามตระการตาอันประกอบด้วยแฟคณะสิงโตคณะมังกรคณะเองกอคณะหล่อโกวฮวยน้าและริ้วขบวนธงในวันที่ 25 ธันวาคมชาวเมืองต่างพร้อมใจกันตั้งโต๊ะบูชาองค์เจ้าปู่ปู่เจ้าย่าที่หน้าร้านตามที่เส้นเส้นทางขบวนแห่ผ่านเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ครอบครัวและความเจริญรุ่งเรืองของกิจการ
จุดไหว้ที่ 1ศาลปู่ย่าอุดรธานี

จุดไหว้ที่ 1

สำหรับการบูชา (ที่กง) ทีที่แปบ้อหรือเทพยดาฟ้าดินนั้นชาวจีนมีความเชื่อถือว่าเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับโลกมนุษย์มาก่อนสิ่งอื่นสิ่งใดมีความเชื่อเรื่องชีวิตหลังความตายเชื่อว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์และดวงวิญญาณของบรรพบุรุษจะไปสถิตอยู่เบื้องบนสวรรค์ เมื่อสักการบูชาแล้วจะดลบัลดาลความร่มเย็นเป็นสุขบันดาลความอุดมสมบูรณ์การสักการบูชา (ทีกง)
ที่ตีแป้บ้อถือเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อดวงวิญญาณของบรรพบุรุษด้วยบ้างก็มีความเชื่อว่าในเวลาที่เราอยู่นอกเคหสถาน (ทีกง) ทีที่แปบ้อหรือเทพยดาฟ้าดินนี้เป็นผู้ปกป้องคุ้มครองให้ปลอดภัยจากภัยพิบัติทั้งหลายทั้งปวงให้กับผู้ที่บูชาสำหรับคนไทยก็มีความเชื่อในเรื่องของบวงสรวงเทพยดาฟ้าดินเนื่องจากเป็นสังคมกสิกรรมเกี่ยวข้องกับดินฟ้าอากาศ จึงมีความเชื่อกันว่าการบวงสรวงเทพยดาฟ้าดินการสักการบูชาเทพต่างๆที่เกี่ยวกับดินน้ำลมไฟจะสามารถบันดาลความอุดมสมบูรณ์ของพืชพันธุ์ธัญญาหารและความร่มเย็นเป็นสุขซึ่งก็เป็นแนวคิดทางพุทธศาสนาที่สอดคล้องกัน

จุดไหว้ที่ 2

ศาลปู่ย้าอุดรธานี
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ 2คือ จึงเถ่ากงม่า หรือเรียกเป็นภาษาไทยว่าเจ้าปู่เจ้าย่าสร้างในกรรมการสมัยที่ 41 (พ. ศ. 2534) โดยภายในศาลจะมีรูปองค์เจ้าปู่เจ้าย่าอยู่ภายใน ชาวอุดรธานีส่วนใหญ่จะมากราบไหว้เพื่อขอพรในความสิริมงคลอยู่เสมอในความเชื่อเรื่องความศักดิ์สิทธิ์ได้ชื่อว่ามีความศักดิ์สิทธิ์มากขอสิ่งใดมักสมปรารถนาตามที่ขออยู่เสมอ

จุดไหว้ที่ 3

สิ่งศักดิ์สิทธิ์แห่งที่ 3 คือศาลเจ้าพ่อหนองบัว นื่องจากที่ตั้งของศาลเจ้าปู่ย่าตั้งอยู่ริมสวนสาธารณะหนองบัวในปัจจุบันมีการสร้างสวนสาธารณะหนองบัวได้มีการอัญเชิญเจ้าพ่อหนองบัวมาสถิตย์อยู่ภายในศาลเจ้าแห่งนี้ด้วย ความเชี่อตั้งแต่ก่อตั้งศาลเจ้าปู่ย่าขึ้นใหม่ๆ
ศาลปู่ย่าอุดรธานี

จุดไหว้ที่ 4

    จุดไหว้ที่ 4 ยิ่งศักดิ์สิทธิ์แห่งที่สี่คือที่ ตี้จู่เอี้ย ภาษาไทยคือเจ้าที่เจ้าทางซึ่งเป็นศักดิ์สิทธิ์ที่คอยปกปักรักษาดูแลปกปักรักษาสถานที่นั้นๆได้แก่บริเวณศาลเจ้าปู่ย่า) และบริเวณหนองบัวโดยรอบทั้งหม

จุดไหว้ที่ 5

สิ่งศักดิ์สิทธิ์แห่งที่ 5 คือพระสังกัจจายน์ซึ่งได้ขุดพบใต้ต้นไทรในบริเวณศาลเจ้าปู่ย่าเมื่อพ. ศ. 2530 (คณะกรรมการสมัยที่ 37) พระสังกัจจายน์ (หมีเล่อฝอ)“ พระสังกัจจายน์” หรือ“ หมีเล่อฝอ (3)) "หรือที่นิยมเรียกกันว่า“ พระสังกัจจายน์โพธิสัตว์” เป็นคำเรียกกันทางพุทธศาสนาฝ่ายมหายานซึ่งเป็นองค์เดียวกันกับคำเรียกทางพุทธศาสนาฝ่านหินยานคือ“ พระอาริย์” (พระศรีอารยเมตไตรย)อันเป็นคติความเชื่อทางพุทธศาสนาที่หมายถึงพระพุทธเจ้าองค์ใหม่ที่จะบังเกิดมาในอนาคตกาล
ณ เวลานั้นเชื่อกันว่าสันติสุขอันแท้จริงจะบังเกิดขึ้นแก่มวลมนุษยชาติรูปลักษณะของพระสังกัจจายน์ (พระศรีอาริย์)ตามแบบคติแบบจีนนั้นจะเป็นพระพุทธรูปที่มีลักษณะอ้วนพลุ้ยเปลือยอกมีใบหน้าที่สดชื่นร่าเริงสีหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสและมักหัวเราะเริงร่าอยู่เสมอสองหูยาวจรดบ่ามักเห็นท่านในลักษณะท่าทางนั่งอย่างสบายอารมณ์และปรากฏรูปเด็ก ๆ วิ่งรายล้อมอยู่รอบตัวพระสังกัจจายน์เด็ก ๆ ที่ปีนป่ายอยู่รอบตัวท่านจะต้องเป็นเด็กผู้ชายจำนวน 5 คนเด็กชายคนเป็นความหมายแฝงที่หมายถึง“ อู่ฟู”  หรือความสุข 5 ประการ

จุดไหว้ที่ 6

สิ่งศักดิ์สิทธิ์แห่งที่ 6 คือนั่งง่วนส่วยเป็นองค์เทพที่เชี่ยวชาญในการปราชญ์เป็นอย่างยิ่งเป็นที่นิยมสักการะของนักเรียนนักศึกษาในการไปสมัครสอบครั้งสำคัญแต่ละครั้ง
                      นอกจากความโดดเด่นของสถานที่ที่สวยงามและความศักดิ์สิทธิ์ขององค์เจ้าปู่เจ้าย่าแล้วทางคณะกรรมการของที่นี่ยังได้จัดให้มีคณะมังกรทองคณะเอ็งกอคณะหล่อโก้วและคณะการแสดงต่างๆเพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมจีนที่สวยงามไว้ให้ดำรงอยู่เพื่อที่จะให้ลูกๆหลานๆชาวอุดรได้สืบทอดประเพณีที่ดีงามเหล่านี้สืบต่อไปซึ่งประชาชนชาวจังหวัดอุดรธานีจะได้เห็นการแสดงเหล่านี้เป็นประจำทุกๆปีในงานประจำปีทุ่งศรีเมืองและในช่วงประเพณีตรุษจีนของจังหวัดอุดรธานี

“ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ขึ้นอยู่กับความใกล้ชิดของประชาชน ความใกล้ชิดของประชาชน ขึ้นอยู่กับความเข้าใจระหว่างกัน”

ศาลปู่ย่าอุดรธานี
ศาลปู่ย่าอุดรธานี
ศาลปู่ย่าอุดรธานี

ไทยจีน ไม่ใช่ใครอื่นไกล แต่เป็นพี่น้องกัน

ศาลปู่ย่าอุดรธานี
         วัฒนธรรมของสองประเทศมีส่วนคล้ายคลึงกัน คนไทยกับคนจีนจึงมีความเข้าใจอันดีต่อกัน และไปมาหาสู่กันตลอดเวลา นับจากอดีตมีคนจีนอพยพเข้ามาอยู่ในเมืองไทยเป็นจำนวนมาก ผ่านจากรุ่นสู่รุ่น จนปัจจุบันกลายเป็นคนไทยอย่างเต็มตัว ซึ่งไม่ได้มีการแบ่งแยกเชื้อชาติออกจากกันอย่างเด่นชัดเหมือนในบางประเทศ
ศาลปู่ย่าอุดรธานี

รถตู้วีไอพีปี 2565 นำเที่ยวอุดรธานี
หนองคาย 10 ที่นั่งให้เช่าพร้อมคนขับที่เวป pantip ให้ความไว้วางใจใช้บริการ ให้เช่าเหมาพร้อมคนขับ พาท่องเที่ยวในสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดอุดรธานี เที่ยวอุดรวันเดียวก็เที่ยวได้ ตามรอยเวปไซด์ pantip ปี 2018 ที่มีรีวิวไว้ทุกโปรแกรม ชนิดกางแผนที่เที่ยวเลยทีเดียว

Van for rent Udon Thani
รถตู้ให้เช่าอุดรธานี
รถตู้อุดรธานี
Van for rent Udon Thani