Northern Bus Station Domestic and International

ตารางเดินรถของสถานีขนส่งสายเหนือแห่งใหม่เวียงจันทน์

ตารางเดินรถสายเหนือเวียงจันหลวงพะบาง

คิวสายเหนือเวียงจันหลวงพะบาง

ตารางออกรถสายวังเวียง-กาสี

คิวสายเหนือเวียงจันรถวังเวียง
คิวสายเหนือเวียงจันรถวังเวียง

ตารางออกรถสายเวียงจัน-ไซสมบูน

คิวสายเหนือเวียงจันรถวังเวียง

ตารางออกรถสายเวียงจัน-ไชยะบุรี

คิวสายเหนือเวียงจันรถวังเวียง

ตารางออกรถสายเวียงจัน-ปากลาย

คิวสายเหนือเวียงจันรถวังเวียง9

ตารางออกรถสายเวียงจัน-ซำเหนือ

ตารางออกรถสายเวียงจัน-หนองแฮด

ตารางออกรถสายเวียงจัน-อุดมไชย

ค่าโดยสารเวียงจัน ชะนะคาม โนนไฮ เมืองเฟือง

ตารางออกรถสายเวียงจัน-ปากเซ

ตารางออกรถสายเวียงจัน-กรุงเทพ นครราชสีมา ขอนแก่นคุนหมิง เมืองลาห์ เวียตนาม

คิวสายเหนือเวียงจันรถวังเวียง

ตารางออกรถสายเวียงจัน-คุนหมิง

คิวสายเหนือเวียงจันรถวังเวียง
คิวสายเหนือเวียงจันรถวังเวียง
คิวสายเหนือเวียงจันรถวังเวียงa