วัดโพธิสมภรณ์ วัดเก่าแก่คู่บ้านคู่เมือง"พระบรมธาตุธรรมเจดีย์"สถานที่ท่องเที่ยวอุดรธานี

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชฯ
ทำใจให้สบาย ร่างกายก็สบาย แม้จะขาดวัตถุไปมากหรือน้อย ...ก็ไม่เป็นทุกข์...
Click Here
พระไพศาล วิสาโล
ชีวิตนี้ไม่มีใครที่ได้สมปรารถนาในทุกเรื่อง สิ่งสำคัญก็คือ ชื่นชมสิ่งดี ๆ ที่มีอยู่ อย่ามัวหมกมุ่นกับสิ่งที่หายไป
Click Here
พุทธทาสภิกขุ
คนจำนวนมาก ทำบุญเพื่อให้ตนดีใจ แต่ไม่ได้ทำบุญเพื่อให้ใจตนดี พุทธทาสภิกขุ
Click Here
สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังษี)
มนุษย์อาบน้ำชำระกายวันละสองครั้ง เพื่อกำจัดเหงื่อไคลสิ่งโสโครกที่เกาะร่างกาย แต่ไม่เคยคิดจะชำระจิตให้สะอาดแม้เพียงนาที
Click Here
หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต
จงพากันมีสติคอยระวังตัว อย่าให้เป็นคนประเภทใบลานเปล่า ๆ เรียนเปล่าและตายทิ้งเปล่า ไม่มีธรรมอันเป็นสมบัติของตัวอย่างแท้จริงติดตัวบ้างเลย
Click Here
หลวงพ่อสมบูรณ์ กันตสีโล
โลกหน้าจะเป็นอย่างไร จะอดอยากไหม ไม่ต้องถามใคร ถามตัวเองแหละ ทุกวันนี้ทำบุญให้ทาน ทำคุณงามความดีไหม
Click Here
Previous slide
Next slide

วัดโพธิสมภรณ์ (พระอารามหลวง)

สถาปัตยกรรมที่เป็นเอกลักษณ์ และสวยงาม

ได้รับการโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาต ให้ วัดโพธิสมภรณ์ เป็น พระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ

เป็นวัดอารามหลวงและเป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองจัดงหวัดอุดร ชาวอุดรให้ความนับถือ

อยู่ใจกลางเมือง เดินทางสะดวก. วัดประจำจังหวัด สถานที่โอ่โถง สง่าสวยงาม

พระบรมธาตุธรรมเจดีย์ วัดโธิสมภรณ์

พระบรมธาตุธรรมเจดีย์

วัดโพธิสมภรณ์ อุดรธานี

พระพุทธเมตตาธรรมเจดีย์(พระพุทธเมตตาจำลอง)

รูปวาดบนผนัง วัดโพธิสมภรณ์
รูปวาดบนผนัง วัดโพธิสมภรณ์

ภาพจิตกรรม 3 มิติ บอกเล่าเรื่องราวประวัติและแนวทางการปฏิบัติธรรมของหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต

รูปวาดบนผนัง วัดโพธิสมภรณ์
รูปวาดบนผนัง วัดโพธิสมภรณ์

ภาพจิตรกรรมฝาผนัง เรื่องราวปฏิปทาพระธุดงคกรรมฐานสายหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต

ต้นพระศรีมหาโพธิ์ เป็นต้นโพธิ์ที่รัฐบาลประเทศศรีลังกา มอบให้รัฐบาลไทย ในสมัยจอมพล ป. พิบูลสงคราม เป็นนายกรัฐมนตรี ได้นำมาปลูกไว้เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๙๔

ดอกสาระ วัดโพธิสมภรณ์

สาละ เป็นต้นไม้ที่มีความสำคัญมากกับพุทธประวัติ ทั้งตอนประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน

ดอกสาระ วัดโพธิสมภรณ์ อุดรธานี

สาละลังกา หรือ ลูกปืนใหญ่ โดยนัยของต้นไม้ที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธประวัติที่กล่าวว่า พระพุทธองค์เสด็จดับขันปรินิพพาน ใต้สาละ

วัดโพธิสมภรณ์ อุดรธานี

เจดีย์ใหญ่ ภายในวัดมีบรรยากาศที่สบายอากาศสดชื่นด้วยต้นไม้น้อยใหญ่ปกคลุมเพื่อร่มเงาของวัดเอง

พระบรมธาตุธรรมเจดีย์ วัดโธิสมภรณ์

"พระบรมธาตุธรรมเจดีย์" จัดสร้างขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ

วัดโพธิสมภรณ์

ตั้งใจว่า ให้เป็นศูนย์รวมจิตใจควรแก่การกราบไหว้สักการบูชาของพุทธศาสนิกชน

พระบรมธาตุธรรมเจดีย์ วัดโพธิสมภรณ์

พระเจดีย์พิพิธภัณฑ์ เป็นอาคารพิพิธภัณฑ์ 3 ชั้น มีสัณฐานรูปแปดเหลี่ยม ส่วนฐานกว้าง 12 เมตร สูง 38 เมตร ตั้งอยู่บรเวณศูนย์กลางของทักษิณ ซึ่งยกสูงขึ้นขากพื้นเดิม 0.90 เมตร ได้รับการออกแบบให้มีลักษณะผสมผสานสัญลักษณ์ของอีสานตอนบนและสถาปัตยกรรมไทยประยุกต์ โดยใช้วัสดุและวิธีการทางวิศวกรรมและสถาปัตยกรรมชั้นสูง คำนึงถึงหลักธรรมแห่งพระพุทธศาสนาเน้นสาระธรรม คงความเรียบง่าย มั่นคงถาวร สะดวกในการดูแลรักษา งามสง่าสูงค่าน่าเลื่อมใส ทรงคุณค่าแห่งสาระธรรม ไว้เป็นปูชนียสถานอันศักดิ์สิทธิ์ ประดิษฐานปูชนียวัตถุมหามงคล ให้ลูกหลานได้กราบไหว้สักการะบูชา เป็นขวัญตาขวัญใจสืบไป

ความหมายของส่วนต่างๆมีดังนี้

1.เจดีย์พิพิธภัณฑ์ทรง 8 เหลี่ยม หมายถึง อริยมรรคมีองค์ 8

2.ความสูงจากฐานถึงยอดฉัตร 38 เมตร หมายถึง มงคล 38 ประการ

3.บันไดนาค 4 ตัว หมายถึง อริยสัจ 4

4.ห้องโถงพิพิธภัณฑ์ 3 ชั้น หมายถึง ทาน ศีล ภาวนา

5.มาลัยเถา 3 ชั้น หมายถึง อโลภะ อโทสะ อโมหะ

6.ยอดพระเจดีย์ 3 ชั้น หมายถึง พระรัตนตรัย

7.ยอดฉัตรทองคำ 5 ชั้น หมายถึง สร้างเพื่อน้อมเกล้าฯ ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงเจริญพระชนมายุครบ 80 ปี ในปี พใศ.2550

8.ปลียอดฉัตรทองคำ หมายถึง พระนิพพาน

พระระเบียงพัชรกิตติยาภา

พระระเบียงพัชรกิตติยาภา

พระระเบียงพัชรกิตติยาภา
พระระเบียงพัชรกิตติยาภา
พระระเบียงพัชรกิตติยาภา

ห้องที่ 1 ห้องจัดแสดง พระกรณียกิจ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิตติยาภา

พระพุทธรูปประจำวันประสูตรของพระเจ้าหลานเธอ

ห้องที่ 2 ประดิษฐานพระพุทธรูปประจำวันประสูตรของพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิตติยาภา ชื่อ "พระพุทธกิติธรรมญาณ"

พระบรมธาตุธรรมเจดีย์ วัดโพธิสมภรณ์

พระพุทธชินราชจำลอง,พระพุทธมหามณีศรีรัตน์อุดมญาณโมลี(พระแก้วมรกตจำลอง),พระพุทธสิหิงค์จำลอง

อัฐิธาตุพระอาจารย์เสาร์

อัฐิธาตุพระอาจารย์เสาร์

อัฐิธาตุพระอาจารย์มั่น

วัดโพธิสมภรณ์ อุดรธานี
วัดโพธิสมภรณ์ อุดรธานี
วัดโพธิสมภรณ์ อุดรธานี
วัดโพธิสมภรณ์ อุดรธานี
วัดโพธิสมภรณ์ อุดรธานี
วัดโพธิสมภรณ์ อุดรธานี
วัดโพธิสมภรณ์ อุดรธานี
วัดโพธิสมภรณ์ อุดรธานี
รถตู้อุดรธานี

รถตู้อุดรธานีให้เช่า

ทีมงานรถตู้อุดรธานีให้เช่าพร้อมคนขับ เน้นบริการ ซื่อสัตย์

วันละ 1,800 บาทไม่รวมน้ำมันไม่มีชาร์จ ไม่ต้องจ่ายอะไรเพิ่ม

ทำงาน 06.00-20.00 น.ทุกวัน ชำนาญเส้นทาง เที่ยวได้สะใจ

ไม่แพงครับ ไปตั้งหลายคน หารออกมาคนละไม่กี่บาทต่อวัน

รักอาชีพบริการตรงต่อเวลา และพร้อมให้บริการ

5/5

แนะนำโปรแกรมท่องเที่ยวอุดรธานี คำชะโนด วัดป่าภูก้อน ทะเลบัวแดง ภูฝอยลม วัดป่าบ้านตาด

ศึกษาดูงาน ท่องเที่ยวทัศนศึกษา

เที่ยวอีสานหนองคาย บึงกาฬ สกลนคร สกลนคร นครพนม

เที่ยวภูเรือ ด่านซ้าย เชียงคาน เลย แนะนำโปรแกรม

ดูแลลูกค้าในวัยซนคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยาย เหมือนครอบครัวเดียวกัน

5/5